Nieuws

Op deze pagina houd ik u op de hoogte van nieuwtjes op fiscaal en administratief gebied.

Nieuw 24-02-2021

ZORGPLICHT BIJ AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK

In Nederland hebben ruim 1 miljoen huishoudens een aflossingsvrije hypotheek. Volgens een studie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) lopen hiervan circa 78.000 huishoudens het risico dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren of kunnen aflossen op het moment dat deze afloopt. Dit kan leiden tot een gedwongen verkoop van hun woning, waarbij mogelijk een restschuld achterblijft. Veel van deze hypotheken lopen rond 2036 af. Dit moment kan samenvallen met een lager inkomen of pensioen en hogere hypotheeklasten omdat het recht op hypotheekrenteaftrek vervalt.

Aflossingsvrije hypotheek

Bestaande aflossingsvrije hypotheken zullen niet snel worden omgezet in een andere hypotheekvorm, vanwege de lage maandlast en hoge hypotheekrenteaftrek. Er vindt immers geen aflossing plaats en er kan optimaal gebruik worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek (mits hiervoor het overgangsrecht geldt). Er zijn dus goede redenen om de hypotheek aflossingsvrij te houden, maar ook risico’s. In de meeste hypotheekaktes is een einddatum vermeld van 30 jaar. Na deze looptijd mag de hypotheekverstrekker de hypotheeksom opeisen. In de meeste gevallen zal de bank aanbieden om de restschuld opnieuw te financieren. De huishoudens zijn daarbij volledig afhankelijk van het aanbod van de bank. Hypotheekverstrekkers rekenen een renteopslag als niet wordt afgelost. Op termijn is een aflossingsvrije hypotheek dus duurder.

Hypotheekrenteaftrek

Met ingang van 1 januari 2001 is hypotheekrenteaftrek beperkt tot maximaal 30 jaar en wordt na verstrijken van deze periode de bruto maandlast netto. De hypotheek verhuist dan van box 1 naar box 3. Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd. Tussen 2020 en 2023 gaat de aftrek met 3% per jaar omlaag. Vanaf 2023 is de hypotheekrente nog maar aftrekbaar tegen maximaal 37,05%.

Korte termijn

Ik voorzie op korte termijn nog geen problemen voor de huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek. Het overgrote deel heeft nog zo’n tien tot vijftien jaar voordat de hypotheek afloopt en/of de hypotheekrente niet meer aftrekbaar is. Zij kunnen tussentijds nog verhuizen, sparen, de looptijd van de hypotheek alvast verlengen of, alsnog versneld aflossen. Voor huishoudens waarbij nu al wordt verwacht dat zij in de problemen gaan komen, is een mogelijke oplossing om de looptijd van de aflossingsvrije hypotheken te verlengen van 30 naar 50 jaar. Het nadeel hiervan is dat de erfgenamen worden opgezadeld met een mogelijk probleem.

Zorgplicht

Naast hypotheekverstrekkers dienen ook accountants en belastingadviseurs hun klanten proactief inzicht te geven in hun situatie met betrekking tot hun aflossingsvrije hypotheek om toekomstige problemen te voorkomen. Het beschikken over een vrij vermogen is misschien een prettig idee. Echter, door een combinatie van lage spaarrente, inflatie en mogelijk vermogensrendementsheffing, wordt dit vermogen jaarlijks minder waard. Het kan juist interessant zijn om de aflossingsvrije hypotheek deels af te lossen om belasting te besparen. Het is belangrijk deze problemen voor te zijn in plaats van ze achteraf te moeten oplossen. Wie geen voorzorgsmaatregelen neemt loopt het risico op betalingsproblemen bij de nieuwe hypotheek, namelijk:

  • Na 30 jaar vervalt de hypotheekrenteaftrek (bruto maandlast wordt netto).
  • Ondanks een hoge overwaarde wordt de nieuwe hypotheek getoetst op het toekomstige inkomen.
  • Bij verlenging van de hypotheek is de klant volledig afhankelijk van het aanbod van de bank.

Belastingvrij schenken kan nog dit jaar!

Heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken? Dan heeft u nog tot het eind van het jaar de tijd!
U kunt schenken door via de bankrekening bedragen over te maken naar de begiftigde. Daarnaast komt de zogenaamde ‘papieren schenking’ veel voor. Met een papieren schenking kunt u, ook als uw vermogen bijvoorbeeld vast zit in uw huis, vrijgesteld schenken.
De ontvanger van de schenking betaalt normaal gesproken schenkbelasting, maar als u gebruik maakt van de dit jaar geldende vrijstellingen, kunt u dat voorkomen. Bijkomend voordeel voor uzelf is dat de schenking uw vermogen in box 3 verlaagt, wat gunstig kan uitwerken op uw aanslag inkomstenbelasting.
Voor 2020 gelden de volgende schenkbelastingvrijstellingen:
Kind: € 5.515
Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar mag u in sommige gevallen de jaarlijks vrijgestelde schenking ophogen naar de volgende bedragen:
Eenmalig en bestedingsvrij: € 26.457
Voor een dure studie: € 55.114
Voor de eigen woning: € 103.643
Als u al eerder de extra vrijgestelde bedragen heeft geschonken aan uw kind, is er een uitgebreide overgangsregeling van toepassing. Het is dan niet in alle gevallen mogelijk om nog extra vrijgesteld te schenken. Wilt u zeker weten hoe de regeling voor u uitwerkt, neemt u dan contact op met ons kantoor.
De grote vrijstelling van € 103.643 geldt tegenwoordig niet alleen voor ouders die hun kinderen willen helpen bij de aankoop of verbouwing van een eigen woning, of aflossing van de hypotheek. Ook aan anderen dan de eigen kinderen mag de schenking vrijgesteld gedaan worden, als de ontvanger van de schenking maar tussen de 18 en 40 jaar oud is.
Tot slot mag er ook vrijgesteld geschonken worden aan kleinkinderen of andere personen zoals bijvoorbeeld broers en zussen of neven en nichten. Voor deze mensen, maar ook voor mensen zonder familierelatie, geldt onderstaande vrijstelling:
Kleinkind/Overige personen: € 2.208
Wilt u nog dit jaar schenkingen doen, daadwerkelijk of op papier? Wij helpen u graag om het schenken op de juiste wijze in te richten.

Bron: Successiewet 1956, artikel 33.

Nieuw energielabel toch per 1 januari 2021 ingevoerd

De wens van de Tweede Kamer om invoering van het nieuwe energielabel uit te stellen tot 2022 wordt niet gehonoreerd. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dat aan de Kamer meegedeeld. Zij voert daarmee de motie van de Tweede Kamer niet uit.

Het uitstel was gevraagd vanwege de hogere kosten voor huiseigenaren. De minister heeft nu beloofd zich in te zetten voor beperking van de kosten van het nieuwe label. Zij vindt evenwel hogere kosten verdedigbaar omdat het gaat om de noodzaak van betrouwbare en nauwkeurige informatie over de energieprestatie en verbetermogelijkheden van gebouwen.
De minister hoopt dat de marktwerking (concurrentie) zijn werk doet om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Wat nu als blijkt dat een verstrekt energielabel niet correspondeert met de werkelijkheid? Wie is dan aansprakelijk, de verhuurder, de koper of de energieadviseur/expert. Volgens de minister kan de huurder of koper in eerste instantie een te hoge huur- of verkoopprijs en eventuele hogere energiekosten proberen te verhalen op de verhuurder of verkoper, die meestal ook opdrachtgever waren voor het uitgeven van het energielabel. Die opdrachtgever kan dan eventuele schade vervolgens verhalen op de energieadviseur.

Bron: Vastgoed Actueel 14-10-2020

‘Nieuw’ huwelijksvermogensrecht

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe wettelijke regeling over huwelijksvermogensrecht van kracht. Ondanks dat er veel publiciteit voor is geweest, schrikken er nog steeds trouwlustige koppels die bij de gemeente in ondertrouw gaan, als de ambtenaar hen op de nieuwe wet wijst.
Veel mensen denken dat je door de wetswijziging vanzelf ‘op huwelijkse voorwaarden’ trouwt. Maar dat is allerminst het geval. Vóór 1 januari 2018 was er sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Na het ja-woord was het hele bezit van de echtgenoten gezamenlijk. Zowel het huis als het bedrijf van één van de echtgenoten, maar ook schulden bijvoorbeeld. Voor mensen die na 1 januari 2018 zijn getrouwd geldt dat je nog steeds in gemeenschap van goederen trouwt, maar de gemeenschap is beperkter. Alles wat een echtgenoot voor het huwelijk al had, of door erfenis of schenking tijdens het huwelijk krijgt, blijft privé van die echtgenoot. Wat de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen, gaan zij samen opbouwen. Deze regeling geldt overigens niet alleen voor mensen die gaan trouwen, ook bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap is deze nieuwe wet van toepassing. Voor samenwoners geldt de regeling niet, zij kunnen afspraken vastleggen in een samenlevingscontract.
Wilt u de gevolgen van de nieuwe wet niet? Zorg dan dat u tijdig voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap naar de notaris gaat om in een akte van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden een andere afspraak vast te leggen.
Bron: KvN Den Bosch 28 september 2020, nr SHE/2019/67 (ECLI:NL:TNORSHE:2020:20)

Aftrek vanwege geen of kleine eigenwoningschuld wordt afgebouwd

Vanaf 1 januari 2019 wordt de regeling ‘Aftrek vanwege geen of kleine eigenwoningschuld’ (ook de wet Hillen genoemd) in 30 jaar geleidelijk afgebouwd. Dit betekent dat uw aftrek in 2019 nog 96,67% is.

U hebt recht op de aftrek als uw eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek. De aftrek is gelijk aan het verschil tussen beiden.

Afbouw ouderenkorting

Vanaf 1 januari 2019 verandert de berekening van de ouderenkorting.

De ouderenkorting wordt inkomensafhankelijk afgebouwd. Op basis van de voorlopige cijfers wordt vanaf een verzamelinkomen van € 36.783 de ouderenkorting met 15% afgebouwd tot nul.

Tot een verzamelinkomen van € 36.783 krijgt u de volledige ouderenkorting. Die is voor 2019 voorlopig vastgesteld op € 1.596.

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten uit de 3 boxen, zonder eventuele verrekenbare verliezen over vorige jaren.

U krijgt de ouderenkorting automatisch als u aangifte doet.

Voorbeeld 
U hebt in 2019 de AOW-leeftijd en u hebt een verzamelinkomen van € 40.000. De afbouw bedraagt 15% x (€ 40.000 – € 36.783) = € 482. Uw ouderkorting wordt verlaagd tot € 1.114 (€ 1.596 – € 482).

Uitbetalen arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting aan minstverdienende partner wordt geleidelijk afgeschaft

Vanaf 1 januari 2019 wordt het uitbetalen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de arbeidskorting aan de minstverdienende partner geleidelijk afgeschaft. Dit betekent dat de uitbetaling ieder jaar lager wordt en in 2023 geheel is gestopt.

De afbouw gaat gelijk met de afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting. In 2019 wordt nog 26,667% van het bedrag uitgekeerd aan de minstverdienende partner.

Geen massale afkoop

Het geheel laten vervallen van de tijdklemmen biedt consumenten de mogelijkheid om een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) zonder belastingheffing vervroegd af te kopen. ‘De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwachten dat het laten vervallen van de fiscale tijdklemmen niet tot massale afkoop van deze polissen leidt, omdat afkoop veelal niet in het belang van de klant is’, schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. In de Kamerbrief van februari informeert hij de Kamer over de impact van het laten vervallen van de tijdklemmen; de minimumtermijnen van 15 en 20 jaar.

Voorwaarden

Als de kapitaalverzekering uitkeert op of na 1 april 2017 dan kan de uitkering een vrijstelling van € 162.500 krijgen of € 325.000 als de consument een fiscale partner heeft. Door de vrijstelling hoeft er minder of geen belasting worden betaald. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er aan deze drie voorwaarden worden voldaan:

  • De hele uitkering wordt gebruikt om de eigenwoningschuld of de restschuld af te lossen.
  • Ieder jaar zijn alle premies betaald.
  • De hoogste premie die op jaarbasis is betaald, is niet meer dan tien keer de laagst betaalde premie op jaarbasis.

Als de uitkering lager is dan de vrijstelling, dan hoeft daarover geen belasting worden betaald. Is de uitkering hoger dan de vrijstelling, dan moet er over de opgebouwde rente die in het bedrag zit dat boven de vrijstelling uitkomt belasting worden betaald.

===========================================================================================================================